Säännöt

Yhdistyksen säännöt:

KAINUUN MOBILISTIT RY

 1. §    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KAINUUN MOBILISTIT RY ja sen kotipaikka on Kajaani ja toimialuueena KAINUU. Yhdistys on valtakunnallisen Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry, Finlands fordonshistoriska centralförbund rf.  14. paikalliskerho.

 1. §     Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan,
 2. koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja
 3. kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen eikä uskonnolliseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–   järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja historiallisille moottoriajoneuvoille,

–   toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia,

–   julkaisee historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia,

–   harjoittaa muutakin samanlaatuista yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

–  voi vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia sekä

–  asianomaisella luvalla voi toimeenpanna rahankeräystä ja arpajaisia sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja näyttelyjä.

 1. §     Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatus- tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä on ainoastaan puhe- mutta ei äänioikeutta, yhdistyksen kokouksissa. Sama koskee myös niitä yhdistyksen kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan säännöissä perusjäsenmaksuksi. Perusjäsenmaksuun sisältyy jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle ja yhdistyksen jäsenestä maksama jäsenmaksu Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobil Klubb ry:lle. Perusjänenmaksun maksava saa tällöin yhdistyksen kautta Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobil Klubb ry:n tarjoamat jäsenedut.

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, jotka maksavat alennettua jäsenmaksua, alennetun jäsenmaksun suuruus on Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobil Klubb ry:n jäsenmaksun suuruuden verran pienempi kuin perusjäsenmaksu. Alennetun jäsenmaksun maksavan jäsenen on tuotava hallitukselle tiedoksi mihin Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobil Klubb ry:n alaiseen kerhoon kuuluu jäsenenä, mikä on perusteena jäsenmaksun alennukselle. Alennetun jäsenmaksun maksava jäsen ei saa yhdistyksen kautta Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobil Klubb ry:n tarjoamia jäsenetuja eikä yhdistys maksa jäsenestä Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi – Finlands Automobil Klubb ry:n jäsenmaksua.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä suomalaisen tai ulkomaalaisen luonnollisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen hallitus ja heiltä ei peritä jäsenmaksuja.

 1. §     Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuansa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua jäsenmaksulaskussa mainitusta viimeisestä maksupäivämäärästä lukien.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokoukselle ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 1. §     Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen perusjäsenmaksun, sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisten jäsenten alennettu jäsenmaksu määräytyy pykälän 3 mukaisesti. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 1. §     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain ja ensikerralla erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. §     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 1. §     Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. §     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määrämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni samoin kuin kunniajäsenellä, joka on aiemmin ollut yhdistyksen varsinainen jäsen. Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka ei ole ollut varsinainen jäsen, on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. §   Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

 1. §   Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 2. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 3. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 1. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten 15. helmikuuta ja syyskokousta varten 15. lokakuuta mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. §   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 1. §   Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.