Säännöt

KAINUUN MOBILISTIT RY                                                 SÄÄNNÖT 

 

 1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KAINUUN MOBILISTIT RY ja sen kotipaikka on Kajaani ja toimialueena KAINUU. Yhdistys on valtakunnallisen Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry, Finlands fordonshistoriska centralförbund rf. 14. paikallisyhdistys.

 1. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä toimialueellaan,
 2. koota yhteistoimintaan toimialueellaan olevat vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja
 3. kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.
 4. Toiminta on yleishyödyllistä, eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen eikä uskonnolliseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää näyttelyitä, ajoja, retkiä ja kuntoisuuskilpailuja historiallisille moottoriajoneuvoille,

– toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia,

– julkaisee harrastusalueeseensa liittyvää kirjallista ja internetmateriaalia.

– Harjoittaa muutakin samanlaatuista yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

 1. § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkaisjäseniä, perhejäseniä, nuorisojäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä on ainoastaan puhe- mutta ei äänioikeutta, yhdistyksen kokouksissa. Sama koskee myös niitä yhdistyksen kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan säännöissä perusjäsenmaksuksi. Perusjäsenmaksuun sisältyy jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle ja yhdistyksen jäsenestä maksama jäsenmaksu Suomen ajoneuvohistorialliselle keskusliitolle – SAHK ry:lle. Perusjäsenmaksun maksava saa tällöin yhdistyksen kautta SAHK ry:n tarjoamat jäsenedut.

Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on varsinaisena jäsenenä jossakin Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n jäsenyhdistyksessä ja on maksanut sen kautta liiton jäsenmaksuosuuden. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen, rinnakkaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 25 -vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä suomalaisen tai ulkomaalaisen luonnollisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

Varsinaiset jäsenet, rinnakkaisjäsenet, perhejäsenet, nuorisojäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen hallitus ja heiltä ei peritä jäsenmaksuja.

4. § Liittymis- ja jäsenmaksu

– Varsinaisilta jäseniltä, rinnakkaisjäseniltä, perhejäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, rinnakkaisjäseniltä perittävän rinnakkaisjäsenmaksun sekä kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5. § Jäsenluettelo

Yhdistyksen hallitus pitää luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

6. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuansa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua jäsenmaksulaskussa mainitusta viimeisestä maksupäivämäärästä lukien.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokoukselle ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 

7. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain ja ensikerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, perhejäsenellä ja täysi-ikäisellä nuorisojäsenellä yksi ääni samoin kuin kunniajäsenellä, joka on aiemmin ollut yhdistyksen varsinainen jäsen. Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka ei ole ollut varsinainen jäsen, on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

12. § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 1. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 2. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten 15. helmikuuta ja syyskokousta varten 15. lokakuuta mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. § Yleismääräys

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Voimassaolevat säännöt: 25.05.2020             15:04:25